verze pro tisk

Zařídíme za vás nejen úmrtní list.........

Kompletní servis v oblasti pohřebních a kamenických služeb, kremace, nonstop převozy zesnulých, pohřby a smuteční obřady dle vašeho přání a představ, smuteční oznámení na počkání, smuteční hudba, smuteční hostiny, poradenská činnost.
Zajistíme nebo zprostředkujeme pro vás veškerou administrativní činnost související s úmrtím....

Zařídíme za vás nejen úmrtní list.........

::altÚmrtní list

Na základě zákona o matrikách 301/2000 Sb vydá příslušná matrika v místě úmrtí do 30 dnů po úmrtí oprávněným osobám úmrtní list.

Doklady pro vydání úmrtního listu:

1/občanský průkaz zesnulého
2/rodný a oddací list zesnulého
3/rodné číslo žijícího partnera
4/rodný list a občanský průkaz objednavatele pohřbu

- Odeslání dokladů na příslušný matriční úřad je standardní služba kterou za vás vyřídíme. Úmrtní list bude v tomto případě zaslán objednavateli pohřbu. Pokud nestanoví objednavatel jinak.


Odevzdání dokladů

::alt 1/ na příslušném dopravním inspektorátu odevzdáte řidičský průkaz zesnulého
2/ na oddělení pasů odevzdáte pas zesnulého
3/ na pobočku příslušné zdravotní pojišťovny odevzdáte kartu zdravotního pojištění zesnulého
4/ pokud zemřelý pobíral důchod oznamíte úmrtí na poště, která prováděla výplatu důchodu
5/ pokud zesnulý pobíral sociální dávky na "bezmocnost" je nutné výplatu těchto dávek pozastavit na příslušné správě sociálního zabezpečení.


- Odevzdání dokladů, odhlášení důchodu a sociálních dávek je služba, kterou jsme schopni na vaše přání vyřídit za vás.


Vdovský a vdovecký důchod

Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod podle zákona § 49 a 50 o důchodovém pojištění:
Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který -

1/ byl poživatelem starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, nebo

2/ splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

3/ Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod.

4/ Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.

Po uplynutí 1 roku od smrti manžela má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže -

A. pečuje o nezaopatřené dítě

B. pečuje o nezletilé dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči nebo o zletilé dítě, které je převážně nebo úplně bezmocné

C. pečuje o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let

D. je plně invalidní

E. dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší

F. Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

G. To platí obdobně i pro vdovecký důchod s tím, že věk pro další nárok na vdovecký důchod činí 58 let.

H. Výše vdovského a vdoveckého důchodu (§ 51 zákona o důchodovém pojištění)

I. Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.

J. Výše základní výměry důchodu činí od 1. srpna 2008 2 170 Kč měsíčně.

K. Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zesnulý v době smrti.


Sirotčí důchod

Podmínky nároku na sirotčí důchod dle zákona § 52 o důchodovém pojištění
Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li -

1/ rodič (osvojitel), nebo

2/ osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče

3/ jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená pod písmenem b) byli poživateli starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod, nebo zemřeli následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).


A. Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů.

B. Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.

C. Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu.

D. Výše sirotčího důchodu (§ 53 zákona o důchodovém pojištění)

E. Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.

F. Výše základní výměry důchodu činí od 1. srpna 2008 2 170 Kč měsíčně; v případě oboustranného sirotka náleží základní výměra pouze jednou.

G. Výše procentní výměry důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zesnulý v době smrti.


Podání žádosti o důchod

(§ 82 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

1/ Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místem hlášeného pobytu v ČR, jde-li o cizince.

2/ Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci.

3/ Za občany, kteří nemají rodinné příslušníky, může podat tuto žádost jiný občan na základě plné moci.

4/ Žádost lze podat nejdříve tři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat.

5/ Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o dávku důchodového pojištění; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady.

6/ Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně požadované údaje.

sem-tambr
Portál veřejné správy pod odkazem Úmrtí


holubička 2holubička

Pohřebné

Podle zákona č. 261/2007 Sb.
Pohřebné náleží osobě-

1/ která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti
2/ nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.
3/ Pohřebné pro rok 2011 činí pevnou částku ve výši 5.000.– Kč.


Nárok na placené pracovní volno

Zemřeli vám manžel, druh nebo dítě, máte zákonné právo na dva dny placeného volna (na zařízení pohřbu) a jeden placený den volna na pohřeb. Při úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána, tchýně, švagra, švagrové, snachy nebo zetě máte nárok na jeden placený den volna na pohřeb. Jestliže pohřeb zařizujete, máte nárok ještě na jeden volný den navíc. Totožné podmínky platí u vzdálenějších příbuzných, pokud jste v době úmrtí žili v jedné domácnosti.
Potvrzení o účasti a zařizování pohřbu vám na požádání vystaví pracovník pohřební služby.


Dědictví, pozůstalost

Řízení o dědictví se řídí ustanoveními občanského soudního řádu obsaženými zejména v ustanovení § 175a – 175 zd. Dědické řízení provádí soud. Když někdo zemře, oznámí orgán matriky soudu příslušnému k projednání dědictví, že v jeho matričním obvodu došlo k úmrtí a soud zahájí dědické řízení. Soud zahájí dědické řízení i bez návrhu, jakmile se dozví, že někdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého (§ 175a o.s.ř.).
Soud pověřuje úkony v řízení o dědictví notáře. Notář působí jako tzv. soudní komisař a jeho činnost se považuje za činnost soudu. Notář si nejprve opatřuje údaje o osobách dědiců.
Vyčkejte na výzvu notáře k projednání pozůstalosti.
Náklady s pohřbením zesnulého včetně případné realizace nového pomníku, nebo opravy stávajícího, včetně uložení urny a nápisu na pomník jsou odečitatelné položky objednavatele. Proto všechny doklady o nákladech uschovejte a předložte notáři při projednávání pozůstalosti.

paragraf

V případě zájmu vám můžeme zajistit právní poradenství nebo zastoupení v pozůstalostním, či jiném majetkoprávním řízení.

sem-tambr
Jak postupovat při úmrtí

Marcela Bednářová,
pohřební služba - Stříbro

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:
www:

Komentáře

1

sobota, 26. květen 2018
17:07

1


posted by: 1 (sample(a)email.tst) [Odpovědět]